-???-

-???-


ผู้ทรงคุณวุฒิ

แนะนำคณะ > บุคลากร


ประวัติ

ชื่อ

: รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิตร สมาหิโต

การศึกษา

: Ph.D. (Measurement & Research Methodology, Sport Psychology), Oregon State University, U.S.A.
: ค.ม. (พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: ค.บ. (พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง

: ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

E-mail

: usst@ku.ac.th

Tel.

: 0-2942-8675, 0-2942-7330

     


ประวัติ

ชื่อ

: รองศาสตราจารย์ วัลลีย์ ภัทโรภาส

การศึกษา

: กศ.บ. (พลานามัย)

ตำแหน่ง

: ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

E-mail

: -

Tel.

: 0-2942-8675, 0-2942-7330

     


ประวัติ

ชื่อ

: ดร.สมชาย ประเสริฐศิริพันธ์

การศึกษา

: Ph.D. (Exercise Physiology) Berlin University, Germany.
: ค.ม. (พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: ค.บ. (พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง

: ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

E-mail

: -

Tel.

: -

     


ประวัติ

ชื่อ

: ดร.พงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ

การศึกษา

: Ph.D. (Management)
: บธ.ม. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
)
: วท.บ. (พลศึกษา)

ตำแหน่ง

: ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

E-mail

: -

Tel.

: -

     


ประวัติ

ชื่อ

: ดร.วิชากร เฮงษฎีกุล

การศึกษา

: D.B.A. (Business Administration) University of South Australia, Australia
: วท.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

: วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหกรรรมการฯ และการบริหารงานฯ) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

: วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ตำแหน่ง

: ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

E-mail

: hengsadeekul@gmail.com

Tel.

: -

     


ประวัติ

ชื่อ

Mr.Choi Young Seok

การศึกษา

: Studying towards a Ph.D. (Physical Psychology), Kasetsart National University
: M.D. (Sport Education), Kang Won National University, Korea.
: B.D. (Industrial Engineering Educated), Kyoung Won University, Korea.

ตำแหน่ง

: ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

E-mail

: -

Tel.

: -


-???- | -???-